Inspektoraty ds. ochrony zwierząt | OTOZ Animals

W 2022 r. uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 3670 psiaków i 3047 kotów.
Przeprowadzamy szkolenia dotyczące znajomości ustawy o ochronie zwierząt, właściwego postępowania ze zwierzętami, zachowania się inspektorów podczas interwencji, współpracy ze służbami porządkowymi: policją i strażą miejską.  5077 interwencji ratujących życie i zdrowie zwierząt zostało wykonanych między innymi dzięki środkom pozyskanym z 1 procent podatku dla zwierząt.

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj
Galeria

KIM JEST INSPEKTOR DS. OCHRONY ZWIERZĄT

Inspektor ds. ochrony zwierząt to funkcja, z którą wiążą się pewne, ściśle określone zobowiązania. Reprezentuje towarzystwo i w związku z tym musi znać nie tylko jego cele ale również się z nimi identyfikować. Oczywiście punktem wyjścia jest miłość do zwierząt. Równie ważna jest jednak cierpliwość i determinacja, musimy bowiem pamiętać, że radykalne zmiany nie zachodzą szybko, czasami trzeba na nie czekać.

Stanowisko inspektora powołano do działań określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, jako upoważniony przedstawiciel/ inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt. Wskazana funkcja umożliwia m.in. działanie w zakresie ujawniania oraz ścigania przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie, przy współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Inspektor musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania towarzystwa, przysługujących mu praw, obowiązujących w RP przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza Ustawy o ochronie zwierząt z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami. Zazwyczaj propozycję zostania inspektorem składa towarzystwo osobom współpracującym z nim w charakterze wolontariuszy w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wybrana osoba, jeżeli wyrazi taką chęć, przechodzi przeszkolenie dotyczące zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tak aby w przyszłości okazały się one skuteczne, zgodne z prawem a także dla niego samego bezpieczne. O przyjęciu do grona inspektorów decyduje pomyślne zaliczenie kończącego szkolenie testu, opinia egzaminatorów potwierdzona przez rade krajową towarzystwa.

DO ZAKRESU DZIAŁAŃ INSPEKTORA NALEŻY:

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI

Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (znowelizowanej 6 czerwca 2002) wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ

Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestnictwo raz wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.

KONTROLE DOBROSTANU ZWIERZĄT

Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.

UCZESTNICTWO W SPRAWACH KARNYCH

Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.

OPINIOWANIE, NADZOROWANIE, PROPAGOWANIE

Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.

INICJOWANIE NOWYCH OŚRODKÓW

Za zgodą zarządu Rady Krajowej organizowanie rekrutacji inspektorów oraz inicjowanie nowych ośrodków Inspektoratu ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals na terenie całej Polski.

POMOC W NAGŁAŚNIANIU TEMATÓW

Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt przez Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals we współpracy z zarządem Rady Krajowej.

POWIADAMIANIE CENTRALI

Współpraca w sprawie podejmowania ważnych decyzji określonych w regulaminie i powiadamianie o ważnych interwencjach centralę inspektoratu znajdującą się w Gdyni.