Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

27.11.2012 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego o konstytucyjności rozporządzenia dopuszczającego tzw. ubój rytualny

W dniu 27.11.2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt w zakresie dopuszczającym ubój bez uprzedniego ogłuszenia, są niezgodne z Ustawą z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz Konstytucją.
Argumentacja Ministerstwa, które powoływało się na zgodność przepisów Rozporządzenia z unijną dyrektywą, została poddana zdecydowanej krytyce przez skład orzekający.
Trybunał Konstytucyjny orzekł o utracie mocy obowiązującej zaskarżonych przepisów z dniem 1.01.2013 r.
Od tej daty wchodzą również w życie przepisy Rozporządzenia Rady (WE) 1099/2009, które zezwalają wprawdzie na ubój bez ogłuszania, ale tylko w sytuacji, gdy przepisy poszczególnych państw członkowskich nie przewidują dalej idącej ochrony zwierząt, niż zakreślona w legislacji unijnej. Rozporządzenie nakłada jednocześnie na państwa członkowskie obowiązek zgłoszenia takich przepisów krajowych Komisji Europejskiej, przy czym – zdaniem Trybunału – brak takiej notyfikacji nie przesądza o tym, że przepisy krajowe automatycznie przestają obowiązywać.