Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób rekrutowanych

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojano (84-207) przy ul. Rzemieślniczej 2,  zwane dalej „Administratorem”.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Jan Kaczmarczyk. Kontakt z Inspektorem: elektronicznie: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl lub pocztą tradycyjną na Adres Administratora podany w pkt. 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzoną rekrutacją. Podstawa prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osoby mającej stać się stroną umowy.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcą danych w przypadku przesyłania CV na adres e-mail jest podmiot świadczący usługi hostingu poczty email dla Administratora.

5. Czas przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą wykorzystywane do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

 

……………………………………………………………..

     Podpis osoby, której dane dotyczą