Informacja dla interesantów OTOZ | OTOZ Animals

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych interesantów OTOZ

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób wchodzących w interakcję z OTOZ Animals jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojano (84-207) przy ul. Rzemieślniczej 2.

 1. Kontakt z Administratorem

Elektronicznie: biuro@otoz.pl

Listownie: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals ul. Rzemieślnicza 2, 84 – 207 Bojano. Telefon: 58 550 43 73.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe interesantów OTOZ Animals są przetwarzane w związku z humanitarną ochroną zwierząt, kształtowaniem właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt oraz z zapobieganiem ich  bezdomności. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami o ochronie zwierząt. (RODO art. 6, ust. 1, lit. F).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych interesantów OTOZ mają podmioty świadczące usługi wsparcia IT dla Administratora, podmioty publiczne uprawnione do tego na mocy prawa oraz upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez 6 lat od końca roku w którym zostały pozyskane.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

 1. Informacja o konieczności podaniu danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie profiluje danych osobowych interesantów ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji z ich użyciem.

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj

INTERWENCJE OTOZ Animals

Zimowy Patrol Animalsów

Pomóż nam pomagać

Stop Łańcuchom!