Informacje RODO - OTOZ Animals

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych interesantów OTOZ

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób wchodzących w interakcję z OTOZ Animals jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojano (84-207) przy ul. Rzemieślniczej 2.

 1. Kontakt z Administratorem

Elektronicznie: biuro@otoz.pl

Listownie: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals ul. Rzemieślnicza 2, 84 – 207 Bojano. Telefon: 58 550 43 73.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe interesantów OTOZ Animals są przetwarzane w związku z humanitarną ochroną zwierząt, kształtowaniem właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt oraz z zapobieganiem ich  bezdomności. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami o ochronie zwierząt. (RODO art. 6, ust. 1, lit. F).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych interesantów OTOZ mają podmioty świadczące usługi wsparcia IT dla Administratora, podmioty publiczne uprawnione do tego na mocy prawa oraz upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez 6 lat od końca roku w którym zostały pozyskane.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

 1. Informacja o konieczności podaniu danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie profiluje danych osobowych interesantów ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji z ich użyciem.

——————————————————————————————————

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów OTOZ Animals
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojano (84-207) przy ul. Rzemieślniczej 2, zwane dalej „Administratorem” lub „OTOZ Animals”. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@otoz.pl .
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się na adres e-mail jan@bezpieczenstwowfirmie.pl .
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
a. jeśli są Państwo kontrahentami OTOZ Animals – w celu wykonania umowy, której są lub będą Państwo stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać lub będącej stroną umowy z Administratorem;
b. jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta OTOZ Animals, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy OTOZ Animals, a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes OTOZ Animals jako administratora, polegający na wykonywaniu ww. umowy.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy OTOZ Animals, a kontrahentem.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy OTOZ Animals, a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.
5. Obiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi księgowe i hostingowe dla Administratora oraz bank prowadzący rachunek Administratora.
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez OTOZ Animals na czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
7. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt. 3 lit. B powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: biuro@otoz.pl .
8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj

INTERWENCJE OTOZ Animals

Zimowy Patrol Animalsów

Pomóż nam pomagać

Stop Łańcuchom!