Informacja o przetwarzaniu danych osobowych darczyńców na rzecz OTOZ Animals | OTOZ Animals

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych darczyńców na rzecz OTOZ Animals

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych darczyńców jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojano (84-207) przy ul. Rzemieślniczej 2.

 1. Kontakt z Administratorem

Elektronicznie: biuro@otoz.pl

Listownie: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals ul. Rzemieślnicza 2, 84 – 207 Bojano. Telefon: 58 550 43 73.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Jan Kaczmarczyk. Kontakt z Inspektorem: elektronicznie: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl lub pocztą tradycyjną na Adres Administratora podany w pkt. 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu przekazania wyrazów wdzięczności za Państwa wsparcie materialne na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt, kształtowania właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt oraz z zapobiegania ich  bezdomności. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wyrażeniu podziękowań za otrzymane wsparcie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane darczyńców przekazujemy operatorowi pocztowemu, któremu zlecamy wysyłkę korespondencji.

 1. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat w związku z przepisami podatkowymi i o rachunkowości.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

 1. Informacja o konieczności podaniu danych osobowych

Podanie danych osobowych przez darczyńcę jest dobrowolne, ale konieczne do wysyłki podziękowania za wsparcie.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie profiluje danych osobowych darczyńców ani nie poddaje ich procesom  zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

 

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj